سرویس میزبانی استارتر

سرویس های Starter برای سایت های شخصی، شرکتی، پروژه های دانشجویی و سایت هایی که نیاز به بازدید و منابع زیادی ندارند مناسب می باشد.

STARTER01

50MB فضا
5GBپهنای باند ماهانه
2پارک دامین
دامین اضافه (Addons Domain) ندارد
کنترل پانلcPanel
کشور ایران، آلمان

STARTER02

200MB فضا
14GBپهنای باند ماهانه
6پارک دامین
دامین اضافه (Addons Domain) ندارد
کنترل پانلcPanel
کشور ایران، آلمان

STARTER03

800MB فضا
22GBپهنای باند ماهانه
15پارک دامین
دامین اضافه (Addons Domain) ندارد
کنترل پانلcPanel
کشور ایران، آلمان

STARTER04

1600MB فضا
26GBپهنای باند ماهانه
20پارک دامین
دامین اضافه (Addons Domain) ندارد
کنترل پانلcPanel
کشور ایران، آلمان